Sản lượng thép thô thế giới năm 2019

Sản lượng thép thô thế giới năm 2019

World crude steel production in 2019  TS NGUYỄN VĂN SƯA Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép thô của thế giới năm 2019 đạt 1.869,9 triệu tấn; tăng 3,4 % so với năm 2018. Tuy nhiên, sản lượng thép thô giảm ở tất cả các khu vực, trừ các nước Châu Á và […]

Sản lượng thép thô thế giới năm 2018

Sản lượng thép thô thế giới năm 2018

World crude steel production in 2018 TS NGUYỄN VĂN SƯA Hiệp hội Thép Việt Nam Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép thô của thế giới năm 2018 đạt 1.808,6 triệu tấn, tăng 4,6 % so với năm 2017. Sản lượng thép thô tăng ở tất cả các khu vực, trừ các nước […]