Nghiên cứu công nghệ đúc các mắt gió và mắt cửa xỉ của lò cao 550 m3

Nghiên cứu công nghệ đúc các mắt gió và mắt cửa xỉ của lò cao 550 m3

Mục đích của nghiên cứu này là bằng nguyên, vật liệu và các thiết bị sẵn có trong nước, nghiên cứu phương pháp chế tạo bộ nhỏ mắt gió và bộ nhỏ cửa xỉ của lò cao 550 m3 theo thiết kế mới của Trung Quốc, tiến tới giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu […]