Mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành luyện kim – cán thép hiện nay

Mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành luyện kim – cán thép hiện nay

Relationship between school and enterprises in high quality human resource education for metallurgy – steel rolling nowadays CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên Trong giai đoạn hiện nay việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đòi […]