Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

The application orientations of artificial intelligence in Vietnam NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Trí tuệ nhân tạo (AI) được coi là công nghệ chủ chốt cửa cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Các doanh nghiệp công nghệ trong nước đã và đang đẩy mạnh đầu tư để ứng dụng AI phục vụ phát triển kinh tế – […]

Dự báo nhu cầu thép thế giới

Dự báo nhu cầu thép thế giới

Forecast of world steel demand TS NGUYỄN VĂN SƯA  Theo Hiệp hội Thép thế giới (World Steel Association – WSA) Nhu cầu thép thế giới năm 2020 và 2021 có triển vọng lạc quan hơn nhiều so với dự báo trước đó được đưa ra vào tháng 6. Mặc dù vẫn cho thấy sự suy […]

Báo cáo hoạt động Hội KHKT Đúc – Luyện Kim Việt Nam năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

HỘI KHKT ĐÚC-LUYỆN KIM  VIỆT NAM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                           Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI KHKT ĐÚC-LUYỆN KIM VIỆT NAM (Năm 2020 và định hướng hoạt […]