Báo cáo hoạt động Hội KHKT Đúc – Luyện Kim Việt Nam năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

HỘI KHKT ĐÚC-LUYỆN KIM  VIỆT NAM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                           Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI KHKT ĐÚC-LUYỆN KIM VIỆT NAM (Năm 2020 và định hướng hoạt […]

Phát biểu khai mạc Lễ chào mừng 53 năm ngày thành lập Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam

Opening speech for 53rd anniversary of the VFMSTA establishment PHẠM CHÍ CƯỜNG Chủ tịch Hội ĐLKVN Kính thưa các vị đại biểu Vào ngày này cách đây 53 năm (ngày 5/4/1966) Hội Khoa học và kỹ thuật Đúc-Luyện kim Việt Nam (Hội KHKT ĐLKVN) với tên ban đầu là hội Đúc- Luyện kim Việt Nam […]

Kiểm điểm công tác của BCH Hội KHKT Đúc- Luyện kim Việt Nam nhiệm kỳ VI (2013 – 2018)

VI term’s Committee report of VFMSTA (2013-2018)  BAN CHẤP HÀNH Ban chấp hành Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam nhiệm kỳ VI có 55 ủy viên, Ban Thường vụ hội có 11 ủy viên. Trong nhiệm kỳ VI, hoạt động của BCH và Ban Thường vụ vẫn duy trì đều đặn, hàng năm […]

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI (2013 – 2018) và phương hướng nhiệm kỳ VII của Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam

Report of the Congress of the VFMSTA: VI term’s activities (2008-2013) and VII term’s plan  HỘI KHKT ĐÚC – LUYỆN KIM VIỆT NAM Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam được thành lập ngày 5/4/1966, là một trong những Hội KHKT được thành lập đầu tiên ở Việt Nam. Tính tới nay hội đã […]