Ứng dụng kim loại đất hiếm (KLĐH) trong luyện thép

Ứng dụng kim loại đất hiếm (KLĐH) trong luyện thép

  Bài báo này đưa ra các ví dụ về việc ứng dụng thực tế KLĐH trong luyện thép. Nước ta có trữ lượng lớn về KLĐH và chắc chắn rằng nguồn tài nguyên này sẽ góp phần tích cực vào công nghệ tinh luyện thép ngoài lò để nâng cao chất lượng thép.

Công nghệ đúc sơ-mi bằng phương pháp đúc ly tâm

“Nghiên cứu công nghệ đúc sơ-mi bằng phương pháp đúc ly tâm” là đề tài được thực hiện theo Hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung cấp dịch vụ sự nghiệp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 94-11 RD/HĐ-KHCN ngày 21 tháng 3 năm 2011 giữa Bộ Công Thương và […]