Hình 2

Hình 1. Độ bền liên kết Bimetal thép 11KΠ – LCu10 phụ thuộc vào thời gian ủ và tổng lượng biến dạng khi T = 680°C.

Hình 2

Hình 2. Độ bền liên kết Bimetal thép 11KΠ – LCu10 phụ thuộc vào nhiệt độ ủ và tổng lượng biến dạng khi t = 240 phút.

Hình 3

Hình 3. Độ bền liên kết Bimetal thép 11KΠ – LCu10 phụ thuộc vào thời gian ủ và nhiệt độ ủ khi  = 56%

    Hình 1, 2, 3 biểu diễn ảnh hưởng của từng cặp bộ đôi các thông số công nghệ tới độ bền liên kết khi lần lượt cho các giá trị: T = 680°C, t = 240 phút và Σε = 56%. Dùng phần mền Matlab, trên cơ sở phương pháp gradient đã xác định được các thông số công nghệ tối ưu:

    – Tổng lượng biến dạng Σε = 56 % (±1);
    – Nhiệt độ ủ T = 680 °C (±5);
    – Thời gian ủ t = 240 phút (±5).

    Đã tiến hành 10 thí nghiệm kiểm chứng, cho thấy kết quả xác định được là chính xác.

IV. KẾT LUẬN

    1. Đã lập được mô hình toán học biểu diễn độ bền liên kết phụ thuộc vào các thông số công nghệ biến dạng và gia công nhiệt khi cán Bimetal: thép 11KΠ – LCu10.

    2. Dựa vào mô hình đã lập được cho phép thay đổi các thông số công nghệ một cách mềm dẻo, phù hợp thực tế sao cho vẫn đạt được độ bền liên kết như mong muốn. 3. Đối với Bimetal làm tiếp điểm điện: thép 11KΠ – LCu10 chế tạo bằng phương pháp cán bó đã tìm được các thông số công nghệ cán tối ưu, có thể dùng kết quả này để sản xuất phôi Bimetal trên cơ sở hợp kim đồng làm tiếp điểm đang được sử dụng rất phổ biến ở nước ta.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. S.A.Golovanenko; Diffusion redistribution of elements in transition layers of Bimetal; UDC 669- 419.4:548.526.
  2. Y. M. Hwang, H. H. Hsu, Y. L. Hwang; Analytical and experimental study on bonding behavior at the roll gap during complex rolling of sandwich sheets; International Journal of Mechanical Sciences 42, 2000, 2417.
  3. H. Dyja, S. Mrãz, D. Rydz; “Technology and process modeling bimetallic product rolling”; Series No. Metallurgy. 33, works at the Science department In Process Engineering, Materials and this. Izyki Applied, Czestochowa, 2003, 96, 98, one hundred and first.
  4. H. Dyja; Symmetric and asymmetric rolling process two-tiered flat products; Technical University of Czestochowa, a series of monographs no.12 Czestochowa 1990.
  5. G. Stradomski et al; Bimetal plate St3S+Cu; Metallurgy 44 (2005) 2, 147-150, UDC – UDK 669–419.4:621.771.6:004.94=111
  6. Hà Tiến Hoàng; Luận án tiến sĩ; Donexnk, 1991.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

3 × 4 =