Trang chủ / Thành viên hội / VIỆN LUYỆN KIM ĐEN

VIỆN LUYỆN KIM ĐEN

10/07/2013

VIỆN LUYỆN KIM ĐEN 
INSTITUTE OF FERROUS 

ĐỊA CHỈ: Văn Bình, Thương Tín, Hà Tây 
Điện thoại: 034.853255 Fax: 034.852250 
E-Mail: suaifm@netnam.om.vu 
ADDRESS: Van binh. Thuong Tin, Ha Tay Province 
Tel: 84-34.853255 Fax: 84-34.852250 
E-Mail : suaitm@netnam.om.vu 

LỊCH SỦ THÀNH LẬP

Viện Luyện kim đen mà tiền thân là Phân viện Luyện kim Thái Nguyên được thành lập ngày 08/11/1972 theo Quyết định sô 5CL/CB của Bô trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim. Trụ sở cua Phan viện đạt tại tiểu khu Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Ngày. 1713/1979, Phân viện được đổi thành Viện Luyện kim đen theo quyết định số 119/CP của Thủ tướng Chính phủ. Năm 1981, Viện chuyển trụ sở về xã Van Bình, huyện Thường tín, tỉnh Hà Tây. Viện trở thanh . thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam theo Quyết định số 03/CP ngày 25/1/1996 của Chính phủ. Viện trưởng qua các thời kỳ gồm: KS. Lê Văn Nguyện (1972-1979), TS. Trân Văn Quý (1979-1995) và TS. Nguyễn Văn Sưa (1996 đến nay). 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-    Tham gia xây dựng phương hướng chiến lược và kế hoạch phát triển ngành luyện kim. 
-    Nghiên cứu triển khai các vấn đề khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực luyện kim đen bao gồm: Chuẩn bị nguyên liệu, công nghệ luyện gang, thép cán và gia công kim loại, công nghệ sản xuất gang, thép, hợp kim và hợp kim đặc biệt. 
-    Biên soạn tiêu chuẩn các sản phẩm thuộc ngành luyện kim đen. 
-    Xây dựng quy trình phân tích hóa học và cấu trúc của kim loại và nguyên liệu. 
-    Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất gang, thép hợp kim và hợp kim đặc biệt. 
-    Nhận sản xuất và cung ứng các mặt hàng: thép hợp kim, ferro hợp kim, thép xây dựng. 

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH 

❖ Thép vòng bi 
❖Thép điện trở 
❖Thép dụng cụ 
❖Thép không gỉ 
❖Thép chịu nhiệt 
❖Các loại thép hợp kim khác 
❖Các loại gang hợp kim
❖Thép cán

FOUNDATION HISTORY

 Thai Nguen Sưu- Institute of Metallurgy - The Former oi the Institute of errous Metallurgy was founded ơn January 8th. 1972 hy the Decision No, 1 5CL/CB of the Minister of the Mechanical Engineering and Metallurgy. The Head Quarter of the Sub-institute was located in Tan Thanh District, Thai Nguyen Cây. The Sub-institute was renamed the Institute of Ferrous Metallurgy on March 17th, 1979 according to the Decision No 119/CP of the Prime Minister of the Govemment. In the year 1981 , The Head Quarter of the Institute was moved to Van Binh, Thuong Tin, Ha Tay. The Institute became a subsidiary of the Vietnam Steel Corporation according to the Decree No. 03/CP dated January 25 . 1996 of the Govemment. The Directors of the Institute include: Eng. Le Van Nguyen ~1972-1979). Dr. Trân Van Quy (1979- 1995) and Dr. Nguyen Van Sưa (1996 to present). [symple_divider style="fadeout" margin_top="2px" margin_bottom="2px"]

 FUNCTION AND TASKS  

-  Participating in formulatmg Strategy Direction. and Phut for Metallurglcal Development. 
-  Researching and Developing the Siclentific and Technologỉcal issues m the Metallurglcal field including: Preparation of Matenals, ỉron smelting, Steel and Metal. Processing technology technology for production of quay lrons and steels special .alloy 
- Compiling standards for products in Ferrous. Metallurgy. 
• Setting up procedures of chemical and structural analysis of metals and raw materials. 
• Consulting, transferring technology of production alloy irons, steels and special alloys. 
• Producing and supplying goods such as: Alloy steels and irons, ferro-alloys and construction steel. 

MAIN PRODUCTS

❖ Steels with High electrical resistance 
❖ Heat resistance Steels 
❖ Rolling Products