Trang chủ / Tin tức chung / Quy trình vận hành an toàn nhà máy luyện kim - Cách tiếp cận tổng hợp

Quy trình vận hành an toàn nhà máy luyện kim - Cách tiếp cận tổng hợp

17/07/2018

An overall approach for safety operation in metallurgical plant

 S. R. BROWN

 TÓM TẮT

Trong nhiều hoạt động của mỏ và nhà máy luyện kim, sự an toàn được coi là một công đoạn cần đặc biệt lưu tâm được đặt ưu tiên trên cả việc quản lý vận hành. Trong cách tiếp cận này, nhận thức về an toàn và các quy trình được đưa thêm vào bên cạnh các hoạt động và các quy trình bảo trì "bình thường". Điển hình của cách tiếp cận này là đảm bảo rằng có "văn hoá" về an toàn, và dựa trên "văn hoá an toàn", hành vi của nhân viên phải đảm bảo sự phù hợp với các quy trình an toàn hiện hành, nhận thức về an toàn nói chung và loại bỏ các hoạt động không an toàn. Tất nhiên, tất cả điều này là rất quan trọng cho một chương trình an toàn tốt. Nhận thức về an toàn phải được xây dựng trong các hoạt động chi tiết và huấn luyện bảo dưỡng thiết bị. Ví dụ, các nhà vận hành phải biết về vật lý, hóa học, và nhiệt động lực học của quá trình trước và sau, cũng như việc điều khiển, chốt, báo động, và tất cả về các quy trình vận hành. Các ví dụ cụ thể về kiến thức về quá trình ảnh hưởng đến an toàn bao gồm: - Khi nào thì việc rò rỉ chất xử lý bình thường là nguy hiểm, và tại sao. - Quy trình xử lý và phối trộn thuốc thử. - Các hiệu ứng hút của quặng đã được nghiền trong thùng khi nạp liệu tái sinh. - Các vấn đề an toàn liên quan đến rò rỉ kích cỡ pin trong các bộ phận thủy lực. - Bảo dưỡng dự phòng van giảm áp. - Nguyên nhân và ảnh hưởng của búa nước. - Các hệ thống đốt lò và liên kết an toàn liên quan. - Các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến việc đo nồng độ hơi nước của nồi hơi.

ABSTRACT

In many mine and plant operations, safety is looked upon as an extra layer of special attention placed above the operations management layer. In this approach, safety awareness and procedures are tacked onto the “nor- mal” operations and maintenance procedures. Typical of this approach is to ensure that there is a “culture” of safe- ty, and based on the “safety culture,” employees behavior must ensure conformance to applicable safety proce- dures, general safety awareness, and the elimination of unsafe practices. Of course, all of this is very important for a good safety program. Safety awareness must be built into the detailed operations and maintenance training on the equipment. For example, operators must know the physical, chemical, and thermodynamics of the process backward and forward, as well as controls, interlocks, alarms, and all of the operating procedures. Specific examples of process knowl- edge that affect safety include: - When normal process reagent leaks are dangerous, and why. - Reagent handling and mixing procedures. - Suction effects of crushed ore in a bin during feeding of a reclaim feeder. - Safety issues associated with pin-size leaks in hydraulic components. - Pressure relief valve preventive maintenance. - Causes and effects of water hammer. - Furnace combustion systems and associated safety interlocks. - Potential hazards associated with boiler steam drum level measurement. - We believe that the safety culture and awareness must be combined with thorough knowledge of process details-only accessible via a first-class training program combining safety and process.

 <chi tiết trên ấn phẩm in số 78/2018>