VIỆN LUYỆN KIM ĐEN
INSTITUTE OF FERROUS

ĐỊA CHỈ: Văn Bình, Thương Tín, Hà Tây
Điện thoại: 034.853255
Fax: 034.852250
E-Mail: suaifm@netnam.om.vu

ADDRESS: Van binh. Thuong Tin, Ha Tay Province
Tel: 84-34.853255
Fax: 84-34.852250
E-Mail : suaitm@netnam.om.vu

LỊCH SỦ THÀNH LẬP

Viện Luyện kim đen mà tiền thân là Phân viện Luyện kim Thái Nguyên được thành lập ngày 08/11/1972 theo Quyết định sô 5CL/CB của Bô trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim. Trụ sở cua Phân viện đạt tại tiểu khu Tân Thành, thành phố Thái Nguyên.

Ngày. 1713/1979, Phân viện được đổi thành Viện Luyện kim đen theo quyết định số 119/CP của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 1981, Viện chuyển trụ sở về xã Van Bình, huyện Thường tín, tỉnh Hà Tây.

Viện trở thanh . thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam theo Quyết định số 03/CP ngày 25/1/1996 của Chính phủ.

Viện trưởng qua các thời kỳ gồm:

KS. Lê Văn Nguyện (1972-1979), TS. Trân Văn Quý (1979-1995) và TS. Nguyễn Văn Sưa (1996 đến nay).


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 –    Tham gia xây dựng phương hướng chiến lược và kế hoạch phát triển ngành luyện kim.

–    Nghiên cứu triển khai các vấn đề khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực luyện kim đen bao gồm: Chuẩn bị nguyên liệu, công nghệ luyện gang, thép cán và gia công kim loại, công nghệ sản xuất gang, thép, hợp kim và hợp kim đặc biệt.

–    Biên soạn tiêu chuẩn các sản phẩm thuộc ngành luyện kim đen.

–    Xây dựng quy trình phân tích hóa học và cấu trúc của kim loại và nguyên liệu.

–    Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất gang, thép hợp kim và hợp kim đặc biệt.

–    Nhận sản xuất và cung ứng các mặt hàng: thép hợp kim, ferro hợp kim, thép xây dựng.


CÁC SẢN PHẨM CHÍNH 

❖ Thép vòng bi

❖Thép điện trở

❖Thép dụng cụ

❖Thép không gỉ

❖Thép chịu nhiệt

❖Các loại thép hợp kim khác

❖Các loại gang hợp kim

❖Thép cán

FOUNDATION HISTORY

 Thai Nguen Sưu- Institute of Metallurgy – The Former oi the Institute of errous Metallurgy was founded ơn January 8th. 1972 hy the Decision No, 1 5CL/CB of the Minister of the Mechanical Engineering and Metallurgy. The Head Quarter of the Sub-institute was located in Tan Thanh District, Thai Nguyen Cây.

The Sub-institute was renamed the Institute of Ferrous Metallurgy on March 17th, 1979 according to the Decision No 119/CP of the Prime Minister of the Govemment.

In the year 1981 , The Head Quarter of the Institute was moved to Van Binh, Thuong Tin, Ha Tay. The Institute became a subsidiary of the Vietnam Steel Corporation according to the Decree No. 03/CP dated January 25 . 1996 of the Govemment.

The Directors of the Institute include:

Eng. Le Van Nguyen ~1972-1979). Dr. Trân Van Quy (1979- 1995) and Dr. Nguyen Van Sưa (1996 to present).


FUNCTION AND TASKS  

–  Participating in formulatmg Strategy Direction. and Phut for Metallurglcal Development.

–  Researching and Developing the Siclentific and Technologỉcal issues m the Metallurglcal field including: Preparation of Matenals, ỉron smelting, Steel and Metal. Processing technology technology for production of quay lrons and steels special .alloy – Compiling standards for products in Ferrous. Metallurgy.

• Setting up procedures of chemical and structural analysis of metals and raw materials.

• Consulting, transferring technology of production alloy irons, steels and special alloys.

• Producing and supplying goods such as: Alloy steels and irons, ferro-alloys and construction steel.


MAIN PRODUCTS

❖ Steels with High electrical resistance

❖ Heat resistance Steels

❖ Rolling Products

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

3 × 5 =