Xử lý austenit dư trong lớp thấm C-N bằng phương pháp gia công lạnh sâu

Xử lý austenit dư trong lớp thấm C-N bằng phương pháp gia công lạnh sâu

Việc xác định lượng austenit dư hiện nay rất khó khăn bằng phương pháp hiển vi quang học hoặc phương pháp rơngen. Tuy nhiên khi làm lạnh sâu các mẫu sau tôi có thể nhận biết mức độ chuyển biến austenit-mactenxit qua sự thay đổi độ cứng tế vi của mẫu Deep cooling treatment to […]