Quy trình vận hành an toàn nhà máy luyện kim – Cách tiếp cận tổng hợp

An overall approach for safety operation in metallurgical plant  S. R. BROWN  TÓM TẮT Trong nhiều hoạt động của mỏ và nhà máy luyện kim, sự an toàn được coi là một công đoạn cần đặc biệt lưu tâm được đặt ưu tiên trên cả việc quản lý vận hành. Trong cách tiếp cận này, nhận […]