Ảnh hưởng của lượng và kích thước hạt SiC tới sự hình thành tổ chức và tính chất của compozit nền hợp kim nhôm A356

Ảnh hưởng của lượng và kích thước hạt SiC tới sự hình thành tổ chức và tính chất của compozit nền hợp kim nhôm A356

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu thăm dò công nghệ chế tạo compozit … The effect of content and size of SiC particles on microstructure and proper- ties of 356 alloy matrix composites Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Anh Sơn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Nguyễn Văn Chương Viện Công nghệ, […]