Ứng dụng phần mềm Fluent mô phỏng quá trình đúc liên tục

Ứng dụng phần mềm Fluent mô phỏng quá trình đúc liên tục

Bài này trình bày việc ứng dụng Fluent để mô phỏng quá trình đông đặc trong công nghệ đúc liên tục. Khảo sát trường nhiệt độ, sự đông đặc trong thỏi đúc liên tục, so sánh kết quả mô phỏng bằng Fluent với thực nghiệm. Application of fluent software for modelling of continuous casting proces […]