Ảnh hưởng của thời gian khuếch tán tới chất lượng lớp thấm cacbon-nitơ khi sử dụng hỗn hợp khí công nghiệp

Ảnh hưởng của thời gian khuếch tán tới chất lượng lớp thấm cacbon-nitơ khi sử dụng hỗn hợp khí công nghiệp

Chất  lượng  lớp  thấm không chỉ phụ  thuộc vào hàm lượng các nguyên tố thấm mà còn phụ thuộc vào sự phân bố các nguyên tố đó trong lớp thấm. The effect of diffusion time on quality of carbonitriding depth in case using industrial gas Lê Thị Chiều Trường Đại học Bách khoa Hà Nội […]