Một số ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch “Hệ thống sản xuất và phân phối thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Bộ Công – Thương”

Một số ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch “Hệ thống sản xuất và phân phối thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Bộ Công – Thương”

Some comments about the “Adjustment of the planning for steel production and distribution system by 2025 and oriented to 2035” proposed by the Ministry of Industry and Trade PHẠM CHÍ CƯỜNG Chủ tịch Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam Quốc hội Việt Nam đang chuẩn bị thông qua Luật Quy hoạch do Bộ […]