3.4. Thu hồi vàng

  Quá trình trình thu hồi vàng bằng phương pháp xianua. Tuy rất nhiều kim loại có thể hòa tan cùng vàng trong dung dịch chứa CN- để tạo phức với vàng, nhưng trong mẫu này đã hòa tách chủ yếu ra khỏi mẫu nghiên cứu (cặn 1). Vì vậy quá trình nghiên cứu thu hồi vàng không gặp nhiều cản trở. ở đây chỉ chú ý đến sự phụ thuộc của nồng độ CN- , cũng như tỷ lệ rắn lỏng và chất ôxy hóa đến quá trình hòa tách vàng.

   Qua nghiên cứu, đã rút ra được các thông số tối ưu để thu hồi vàng từ bùn dương cực:

- Lượng NaCN : 3g/kg bùn dương cực.
– Thời gian hòa tách: 48 h.
– Thời gian hoàn nguyên: 48 h.
– Lượng kẽm hoàn nguyên: 4 đến 5 g/1kg bùn.

   Trong quá trình thu hồi vàng, thu hồi được cả bạc kim loại, tuy nhiên lượng bạc không lớn.

   Thu hồi ôxyt thiếc: Bã sau khi hòa tách vàng, rửa sạch, sấy khô thu được ôxyt thiếc để sản xuất thiếc thô (sản phẩm 4).

   Sau quá trình nghiên cứu, đã đưa ra lưu trình công nghệ xử lý bùn dương cực (hình 1).

Hình 1. Sơ đồ công nghệ xử lý bùn dương cực

Hình 1. Sơ đồ công nghệ xử lý bùn dương cực

3.5. Sản xuất thử

   Sau khi đưa ra lưu trình công nghệ xử lý bùn dương cực, đã tiến hành xử lí mẫu bùn trên với lượng bùn khô 100 kg.

TT Kim loại
hòa tách
Hàm lượng
(%)
Thu hồi Hiệu suất
(%)
Ghi chú
Khối lượng
SP (kg, g)
Hàm lượng
SP (%)
1 Sn 49,5 70,1 68,5 97,00
2 Cu 9,5 296,4 25,2 78,62 Sản phẩm còn ở dd
3 Bi 8,9 99,6 98 90
4 Au 70 g/t 6,37 99 90,09

Bảng 4. Bảng tổng hợp kết quả thu hồi các sản phẩm

   Chuyển 100 kg bùn dương cực vào lò thiêu theo chế độ đã nghiên cứu. Sau đó chuyển vào bình hòa tách, thêm 400 lít dung dịch axit sunphuric có nồng độ đã nghiên cứu, khuấy đều trong thời gian 4h, để lắng, lọc lấy dung dịch trong (dung dịch 1). Rửa cặn bằng nước đến sạch H2SO4, thêm 300 lít dung dịch HCl 1/3, khuấy đều (4 – 5) h.

   Để lắng, lọc gạn, giữ dung dịch (dung dịch 2). Tiếp tục hai lần nữa (dung dịch hòa tách lần hai có thể nhập vào dung dịch 2). Dung dịch hòa tách lần ba có thể bỏ đi. Rửa cặn ba lần bằng nước nóng, rửa tiếp hai lần bằng nước lạnh. Thêm 300 lít nước, điều chỉnh pH bằng 9. Thêm 300 g NaCN. Khuấy đều 48h, có mặt oxy. Để lắng lọc gạn lấy dung dịch trong (dung dịch 3).

   Thêm 100 lít nước, khuấy đều, lọc gạn nhập dung dịch vào dung dịch 3. Rửa tiếp cặn bằng nước và giữ dung dịch cho mẻ sau. Thêm vào dung dịch 3 khoảng 1,5 kg kẽm kim loại, khuấy nhẹ, sau 48h lấy tủa xử lý thu hồi vàng sản phẩm 3. Phần cặn phơi khô thu được sản phẩm 4. Dung dịch 2 điều chỉnh nồng độ HCl đến nồng độ 20g/l.

   Để lắng, lọc lấy kết tủa đem thủy phân lại được sản phẩm (sản phẩm 2). Dung dịch điều chỉnh pH bằng 4, lọc bỏ cặn, phần dung dịch trong diều chỉnh pH bằng 8, lọc lấy kết tủa chuyển vào dung dịch 1. Dung dịch 1 cô kết tinh CuSO4, CuSO4 kết tinh lại được sản phẩm 1.

4. KẾT LUẬN

   Đã thiết lập được quy trình công nghệ có các thông số kỹ thuật đảm bảo tách riêng rẽ và thu hồi các nguyên tố có trong bùn dương cực ở qui mô phòng thí nghiệm và qui mô mở rộng tại xưởng điện phân.

   Các sản phẩm có ích được thu hồi là:

- SnO2: hàm lượng (68 – 69)%, thực thu 97%.
– CuSO4.5H2O: 98%, thực thu 93%.
– BiOCl: 99%, thực thu tính theo Bi 90%.
– Au : 98%, thực thu 90%.
– As: định hướng xử lý môi trường.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>